Filcíkova 439
Chrast u Chrudimi
731 615 768
ms.chrast@seznam.cz

Informace k zápisu do 1. třídZápis:

V důsledky novely zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) došlo ke změně termínů zápisů do I. tříd. Nově podle §36 odst. 4 zmíněného zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zápisy do I. tříd budou celorepublikově probíhat v dubnu. Termín zápisu v naší škole je v sobotu 1.4.2017 od 9:00 do 12:00.

Zápisu v dubnu 2017 se bude týkat všech dětí narozených od 1.9.2010 do 31.8.2011, dále dětí, kterým byl v r. 2016 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i dětí mladších (narozených do 30.6.2012), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti. 
Upozornění pro rodiče "pětiletých" školáků:
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2011 do konce prosince 2011 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2012 do konce června 2012 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře, tj. oba dva tyto dokumenty. Předložit je je nutné již při zápisu.

 

Odklad:

Další změnu přináší změna §37 odst. 1 - o odklad zahájení povinné školní docházky je nyní možné požádat pouze v době zápisu dítěte - tedy během dubna. Později podané žádosti budou muset být automaticky zamítnuty. Pro kladné vyřízení žádosti o odklad jsou nutné následující 2 doklady: doporučující vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a současně doporučující vyjádření pedagogicko psychologické poradny. V den zápisu není bezpodmínečně nutné obě tato doporučení mít, přesto však, vzhledem k objednacím lhůtám v ped. psych. poradnách (mnohdy 4 a více měsíců), důrazně doporučujeme se v případě, že předpokládáte žádost o odklad, objednat do poradny již nyní a pokud možno obě doporučení k žádosti o odklad podávané v dubnu již přiložit. V opačném případě bude nutné správní řízení o povolení odkladu přerušit a nepodařilo-li by se vám doporučení získat do konce května, nebylo by možné vhledem ke správním lhůtám, žádost vyřídit.

 

Bližší informace k zápisu budou zveřejněny v březnu 2017.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy