Drobečková navigace

Úvod > Vše o školce > Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

vzhůru na cesty


Základní principy aneb Jakou cestou půjdeme?

1. „Každý je jiný“

    děti budeme přijímat takové jaké jsou, budeme podporovat jejich sebevědomí
    budeme vycházet vstříc individuálním potřebám dětí (neopomíjet děti, které nás zdánlivě „nepotřebují“, nevyžadují naši zvláštní pozornost)
    spolupracovat s rodiči – individuální pohovory s rodiči
    spolupracovat s odborníky – logoped, psycholog

2. „Pohoda a úsměv“

    v MŠ budeme vytvářet prostředí klidu a pohody, neboť pohoda zaměstnanců se přenáší i na děti

3. „Hra je poznání i zábava“

    dětem budeme poskytovat dostatečný časový prostor k hravým aktivitám, dostatečnou dobu pobytu venku
    budeme respektovat momentální stav dítěte – do činností zapojovat nenásilně, pokud chce dítě odpočívat, relaxovat, má na to právo
    hra rozvíjí tvořivost dětí, fantazii, individuální schopnosti, učí děti spolupracovat,tolerovat druhého, respektovat dohody a pravidla.

4. „Radost z poznání“

    cesty za poznáním povedeme přes prožitky dětí, umožníme dětem poznávat souvislosti, vytvářet si své postoje na základě praktických zkušeností
    v dětech budeme probouzet aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat
    necháme dětem prostor pro „rozmanité výzkumy“,objevné výpravy
    budeme zařazovat „dobrodružné“ hry a projekty (uměle připravené pedagogy i spontánní vznikající z potřeb a zájmu dětí)

5. „Hýbu se, tedy žiji“

    umožníme dětem dostatek řízeného i spontánního pohybu
    denně budeme zařazovat cvičení s dětmi
    dětem poskytneme co nejvíce možností k pohybovému vyžití

6. „Rodiče a dítě k sobě patří“

    budeme nadále rozvíjet spolupráci s rodiči
    pořádat společné akce s rodiči
    reagovat na podněty rodičů
    umožníme rodičům kdykoliv pobývat s dítětem v MŠ (zejména v době adaptace či pokud se u dítěte vyskytnou problémy).


Obsah Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Vzhůru na cesty“ je rozdělen do 6 bloků:

„1. „Cesta kolem světa“život v jiných zemích

Hlavní vzdělávací cíle

vytvářet u dětí elementární povědomí o rozmanitosti světa přírody i světa lidí, o existenci různých zemí, národů a kultur
připravovat děti na život v multikulturní společnosti, učit děti vnímat různost kulturních komunit jako samozřejmost a mít porozumění pro jejich rozdílné hodnoty
vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem
rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě, k druhým dětem, lidem, okolí, posilovatprosociální chování dítěte

Dětem budeme přiměřenou formou objasňovat existenci různých zemí, národů a kultur.
Přiblížíme jim, čím se liší prostředí, kde lidé žijí (podnebí, ekosystémy), čím se liší obyvatelé různých zemí (tělesné znaky, chování, způsob života). Zároveň však budeme děti učit, že všichni lidé mají stejnou hodnotu.

2. „Cestou necestou“Cestou necestou

Hlavní vzdělávací cíle

vést děti k porozumění daným přírodním prostředím
přiměřenou formou dětem objasňovat souvislosti uvnitř daných ekosystémů
podporovat dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do dění okolního světa, rozvíjet poznávání vlastních možností
vytvářet povědomí o významu životního prostředí pro člověka, vytvářet u dětí zdravé životní návyky a postoje
podporovat zájem dětí porozumět věcem a jevům kolem sebe

Vzdělávací nabídka bude zaměřena k navazování vztahu k přírodě a poznávání přírody. Naší snahou bude včlenit děti do světa přírody a učinit z tohoto světa zdroj poznání a citových prožitků. Dětem budeme přibližovat přírodu jako prostor pro rozmanité výzkumy, místo pro
dobrodružné hry, ale zároveň jako pole pro aktivní ochranu životního prostředí.

jak-jdeme-po-svete.jpg3. „Z pohádky do pohádky“

Hlavní vzdělávací cíle

vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách
rozvíjet schopnost dětí spolupracovat, ovládat a řídit své chování vůlí, ovlivňovat vlastní situaci
rozvíjet zájem dětí o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální
rozvíjet dovednosti dětí předcházející čtení a psaní
rozvíjet kreativní schopnosti dětí, jejich fantazii

Prostřednictvím pohádek budeme obohacovat citový život dětí. Budeme děti učit naslouchat, porozumět slyšenému, hledat v pohádkách a příbězích ponaučení a zdroj nejrůznějších informací a poznatků. Dětem budeme nabízet různé tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické), interaktivní a konstruktivní hry.

4. „Já s písničkou jdu jako ptáček“

Hlavní vzdělávací cíleJá s písničkou jdu jako ptáček

posilovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
(neverbální formy sdělení – hudební, pohybové), vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a city plně prožívat
vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry, k rozvíjení pozitivních citů ve vztahu k sobě
rozvíjet a kultivovat mravní i estetické cítění
seznamovat děti se světem kultury a umění
přispívat k předávání kulturního dědictví

Vzdělávací nabídka bude zaměřena na tvůrčí činnosti hudební, hudebně pohybové a dramatické, hry nejrůznějšího zaměření podporující představivost a fantazii dětí. Budeme děti učit vyhledávat a poznávat, zejména v písních lidových, nejrůznější moudra a zkušenosti našich
předků, vnímat písně nejen jako prostředek k vyjádření nálady, momentálního citového rozpoložení, ale také jako zdroj nejrůznějších informací a poznatků.

5. „Cestování časem“

Hlavní vzdělávací cíle

Cestování časemposilovat zvídavost dětí, podporovat zájem dětí poznávat nové a neznámé
rozvíjet schopnost dítěte spolupracovat
vytvářet u dětí elementární povědomí a vývoji a proměnách přírodního, kulturního i technického prostředí
učit děti chápat, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
přispívat k předávání staročeských tradic

Děti budeme seznamovat prostřednictvím literatury, výletů a exkurzí přiměřenou formou s historií, se životem lidí v různých historických obdobích. V historii budeme hledat ponaučení, ale i varování, co může člověk způsobit nesprávným chováním či rozhodnutím. Pohledem „do budoucna“ budeme rozvíjet fantazii a tvořivost dětí.

6. „Brána školy už se otvírá“

Hlavní vzdělávací cíle

posilovat prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
vytvářet prosociální postoje
získávat relativní citovou samostatnost
vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi
učit děti odhadnout své síly, radovat se z toho, co dokázaly a zvládly
učit děti soustředit se na činnost, dokončit započatou práci
učit děti pracovat podle instrukcí a pokynů

Blok je rozdělen do 3 podtémat:

1) Do školky s úsměvem

Vzdělávací cíle

seznamovat se s novým prostředím
poznávat pravidla společenského soužití
probouzet v dětech pocit sounáležitosti, vést je ke spolupráci, kamarádství

Vzdělávací nabídka je zaměřena na aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dětí, dostatek času je ponechán pro volnou hru. Děti se vzájemně poznavájí, spoluvytváří třídní pravidla, rituály, společně si hrají, tvoří, starší děti organizují zábavy pro mladší kamarády, navštěvují se s kamarády z ostatních tříd. Aktivně se zapojují do přípravy zábavného dopoledne pro kamarády i „Barevného odpoledne“ s rodiči.

2) Brzy budu prvňáčkem

Vzdělávací cíle

vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem, podpora a rozvoj zájmu o učení
rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problému, tvořivého sebevyjadřování)
rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních
rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným

Vzdělávací nabídka je zaměřena na přípravu dětí k zápisu do základní školy. Budeme zařazovat hry a činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, koncentrace pozornosti, cvičení různých forem paměti. S dětmi budeme řešit různé problémy, budeme je učit hledat různé možnosti a varianty řešení, při různých hrách budeme procvičovat orientaci v rovině i prostoru. Zařazovat budeme činnosti zaměřené k seznamování se s číselnými pojmy a jejich symbolikou, aktivity zaměřené na samostatný slovní projev, grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel.
S dětmi, které půjdou k zápisu, navštívíme 1. třídu ZŠ, zúčastníme se části vyučování. Pro své
kamarády ve škole vyrobí děti drobné dárečky.

3) Škola volá

Vzdělávací cíle

rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí
získávat schopnosti záměrně řídit své chování a ovlivňovat vlastní situaci
rozvíjet smysl pro povinnost ve hře, práci i učení
učit děti k úkolům a povinnostem přistupovat odpovědně

Vzdělávací nabídka je zaměřena na hry a zábavy pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání, společné přípravy akcí školy - oslava Dne dětí, vystoupení dětí na nádvoří zámku, rozloučení se školáky. Zařazovat budeme také hry zaměřené k poznávání a rozlišování společenských rolí, „školáci“ budou formulovat svá přání a očekávání.